Nghị quyết đại hội lần thứ nhất

HỘI NỘI TIẾT VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số:           /NQ-ĐH1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT HỘI NỘI TIẾT VÀ

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2013, được sự cho phép của UBND tỉnh, Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018) của Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra tại Hội trường Khách sạn Xanh, thành phố Huế; thời gian Đại hội diễn ra 01 buổi.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo Điều lệ hội, phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2013-2018, các ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương hội và các hội viên; đồng thời, tiến hành công tác nhân sự của Hội;

Đại hội Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018,

 

QUYẾT NGHỊ:

  1. Đại hội tán thành và nhất trí thông qua các nội dung của dự thảo Điều lệ hội. Giao Ban biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia tại Đại hội để hoàn chỉnh bản dự thảo trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Thống nhất với bản dự thảo phương hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội giao Ban Chấp hành khóa I chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và đề ra kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai các hoạt động theo đúng mục tiêu, tiến độ với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
  3. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành và Ban kiểm tra gồm 17 người để điều hành các hoạt động của Hội diễn ra trong suốt nhiệm kỳ 2013-2018, gồm:

3.1. Ban Chấp hành:

- GS, TS. Trần Hữu Dàng

- GS, TS. Nguyễn Hải Thủy

- PGS, TS. Đào Thị Dừa

- TS. Lê Văn Chi

- TS. Trần Thừa Nguyên

- PGS, TS. Nguyễn Thị Nhạn

- PGS, TS. Lê Văn An

- TS. Nguyễn Tá Đông

- TS. Nguyễn Đức Hoàng

- TS. Ngô Đình Châu

- TS. Tôn Thất Trí Dũng

- TS. Hoàng Thủy Yên

- BSCK II Lê Thị Phương Anh

- BSCK II Lê Nhân

- BSCK I Nguyễn Đức Anh

3.2. Ban kiểm tra:

- TS. Lê Văn Chi

- BSCK I Ngô Thành Nhân

- BS Ngô Minh Đạo

Việc bầu Ban Thường vụ và Trưởng ban kiểm tra do Ban Chấp hành hội quyết định theo quy định của pháp luật và công bố kết quả cụ thể đến từng hội viên của Hội.

  1. Giao Ban Chấp hành trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa I (nhiệm kỳ 2013-2018) của Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT

HỘI NỘI TIẾT VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỈNH TT. HUẾ

NHIỆM KỲ 2013 – 2018

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

CHỦ TỊCH

 TS Trần Hữu Dàng

 

Tags: ,

 
 

About the author

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional